Dokumenty

2%

Milí priatelia a návštevníci našej stránky,
podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2 % z Vašej dane Vami vybranej neziskovej organizácii. Veríme, že týmto spôsobom podporíte  prácu resocializačného zariadenia Pahorok a úsilie našich chlapcov žiť „čistý život“ bez drog. Po zaplatení celej dane sa môžete rozhodnúť, či dve percentá z nej pôjdu do štátneho rozpočtu, alebo ich Váš daňový úrad prevedie Vami určenej neziskovej organizácii.

Ako na to?
Postup pri poukazovaní 2 % sa líši podľa toho, či ste zamestnancom, sami si podávate daňové priznanie, alebo ste firma:
Ak ste zamestnanec...
2 % z dane nám môžete poukázať, ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ Vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani. Vaša daň musí byť aspoň 3,32 €.
Potom vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane /odkaz na stiahnutie/ Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Identifikačné údaje neziskovej organizácii Pahorok sú už vo vyhlásení uvedené.
Najneskôr do 30. apríla 2016 pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane daňovému úradu v mieste Vášho bydliska. Ten do 60 dní prevedie 2 % z Vašej zaplatenej dane v prospech neziskovej organizácii Pahorok.

Právnická osoba je oprávnená vo vyhlásení, ktoré je súčasťou daňového priznania (IV.časť priznania), v lehote na podane daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% poukazuje prijímatelovi najneskôr v lehote na podanie daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane. Ak daňovník neposkytol dar najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane je oprávnený uviesť v daňovom priznaní, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1,5% zaplatenej dane. Podiel zaplatenej dane môže byť u právnickej osoby najmenej 8,3 eura.

Ak podávate daňové priznanie...
2 % z dane nám môžete poukázať ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov, zaplatili ste daň, nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia a Vaša daň je aspoň 3,32 €.

Najneskôr do 30. apríla 2016 (resp. 15 dní od termínu splatnosti dane a podania daňového priznania) doručte Vášmu daňovému úradu Vyhlásenie o poukázaní 2% dane /odkaz na stiahnutie nižšie/ v ktorom uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % dane. Identifikačné údaje neziskovej organizácie Pahorok sú už vo formulári uvedené. Daňový úrad následne prevedie 2 % Vašej dane v prospech neziskovej organizácie Pahorok.

Fyzická alebo právnická osoba nemôže mať do lehoty na podanie daňového priznania resp. do lehoty na podanie vyhlásenia nedoplatok na dani, ani povolený odklad platenia dane a ani povelenie platenia dane v splátkach.
 

Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane -fyzické osoby

Potvrdenie o zaplatení dane 

Právnické osoby (podnikatelia,živnostníci) - 2% vpisujú do daňového priznania

Výročné správy

Výročné správy na stiahnutie:

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuť
Výročná správa za rok 2015 Stiahnuť
Výročná správa za rok 2014 Stiahnuť
Výročná správa za rok 2013 Stiahnuť
Výročná správa za rok 2012 Stiahnuť
Výročná správa za rok 2011 Stiahnuť
Výročná správa za rok 2010 Stiahnuť
Výročná správa za rok 2009 Stiahnuť
Výročná správa za rok 2008 Stiahnuť
Výročná správa za rok 2007 Stiahnuť
Výročná správa za rok 2006 Stiahnuť
Výročná správa za rok 2005 Stiahnuť
Výročná správa za rok 2004 Stiahnuť